Mindenki számára ismert, hogy a szolgáltatói hálózatok üzembe helyezésének egyik elvárt eljárása a link minősítése, amelyre a legtöbb esetben az RFC 2544-ben foglalt eljáráso­kat alkalmazzák: Throughput, Latency, Frame Loss, Back-to- Back teszt. A mérőműszer gyártók is ennek az ajánlásnak megfelelően alakítják ki a teszt rendszereiket. Ma az Ethernet technológia és az arra épülő alkalmazások széles körben történő elterjedésének lehetünk tanúi. Ez gyökeresen megváltoztatja a hálózattal és az összeköttetésekkel szemben támasztott követelményeket a nagytávolságú hálózatok vonatkozásában.

Megállapíthatjuk, hogy azokkal a képességekkel, amelyek­kel az RFC 2544 eljárás rendelkezik, ma már nem tud teljes mértékben eleget tenni a megnövekedett elvárásoknak.

 • Az RFC 2544 a fentebb említett teszt eljárásokat szek­venciálisan végzi. Például nem vizsgálja a keretvesztést, amíg a késleltetést méri.
 • A teljesítménytesztek elvégzését követően minden mé­résről külön-külön szolgál eredménnyel.
 • A forgalomgenerálás egy egyedi jelfolyamra épül, amely azt jelenti, hogy egyszerre egy flow/szolgáltatás tesztel­hető.
 • A fenti eljárások a hálózati elemek abszolút teljesítő ké­pességét vizsgálják „laboratóriumi körülmények” között, nem az adott szolgáltatást, amelyet az ISP garantál.
 • Nem vizsgálja az egyik legfontosabb attribútumot, a késleltetés időbeli változását (jitter), hiszen nem része az eljárásnak.
 • Egy- egy eljárás futási ideje jelentős eltéréseket mutat. Késleltetés esetén ez akár 4,66 óra is lehet (2 perc/ iteráció x 20 iteráció x 7 keretméret). Kevés olyan eset van, amikor teljes RFC 2544 eljárással minősítenek egy kapcsolatot, hiszen nem „fér bele az időbe”. A telepítők igyekeznek „belső szabvány” szerinti eljárást alkalmazni.
 • Néha az is problémát szokott okozni, hogy egyes szolgál­tatók másképpen értelmezik a teszt paramétereket és a tesztek eredményeit.

Tehát az RFC 2544 módszertan inkább szolgáltatás-aktivá­lási teszt rendszer, és nem képes teljes egészében megmu­tatni, hogyan változik egy Ethernet hálózat teljesítő képes­sége, ha azt párhuzamosan több alkalmazás is használja.

Joggal mondhatjuk, hogy az RFC 2544 már nem tud alkalmazkodni azokhoz az új elvárásokhoz, amiket a Metro Ethernet Forum a 10.2 specifikációban, Ethernet szolgál­tatás attribútumok alatt megfogalmazott. Ezt próbálja kiküszöbölni egy új ajánlás, az Y.1564, amit várhatóan Y.1564 néven fognak szabványosítani a közeli hónapokban.

Az Y.1564 Ethernet szolgáltatás-aktiválási eljárás egy kidolgozás alatt (draft) álló módszertan az ITU-T gondo­zásában. Várhatóan ez az eljárás lesz az RFC 2544 utódja, amely képes lesz a multiservice szolgáltatásokat futtató csomagkapcsolt hálózatok minősítésére, ahol a klasszikus adatforgalom mellett valós idejű alkalmazások futnak és különböző prioritással rendelkező adategységek kerülnek továbbításra.

Az Y.1564 tervezésének legfontosabb indokai

 1. Képes legyen IP SLA minősítésre. Megmutassa, hogy a szolgáltatás igénybe tudja-e venni a hálózat erőforrásait azokkal a teljesítmény paraméterekkel, amelyeket előre definiáltak.
 2. Adjon megfelelő információt a hálózat teljesítő képes­ségéről abban az esetben is, ha a szolgáltatások SLA paraméterei elérik a küszöbértékeket. Ebben az esetben is elvárt módon kell a hálózati eszközöknek és útvonalak­nak kiszolgálni az alkalmazásokat.
 3. Legyen egy olyan eljárás gyűjtemény, ami a közepes és hosszabb időtartamú tesztek alapján képes legyen minő­síteni a hálózat elemeit.

Az ITU-T Y.1564 egy olyan teszt módszertan, ami képes kiértékelni az Ethernet szolgáltatás konfigurációs és teljesítmény paramétereit, mielőtt azt a felhasználók igénybe veszik. Az eljárás használható pont-pont és pont-multipontos környezetben is. Nem definiál Ethernet archi­tektúrákat vagy szolgáltatásokat, helyette definiál teszt módszertant Ethernet alapú szolgáltatások létesítéséhez. Próbálja kiküszöbölni az RFC 2544 hiányosságait.

Szerviz definíciók

Az ITU-T Y.1564 olyan teszt/forgalmi streameket defi­niál, amelyek a MEF 10.2 definíciókra épülnek. A specifikus teszt streamek különböző szolgáltatási osztályokat azono­sítanak, mint pl.: 802.1q VLAN, 802.1ad és class of Service (QoS).

Ezek a streamek előre definiáltak az Ethernet Service Model-ben (2. ábra). Minden egyes stream rendelkezik a következő paraméterekkel:

 • keretformátum
 • sávszélesség profil
 • Maximum Transmission Unit (MTU)
 • Comitted Information Rate(CIR)
 • Excess Information Rate (EIR)

Tesztsebességek

Az ITU-T Y.1564 három kulcsfontosságú tesztsebességet definiál.

CIR – Committed Information Rate: az adott szolgálta­tásra jellemző maximális továbbítási sebesség, ahol még teljesülnek az elvárt teljesítmény paraméterek. Ez részét képezi az SLA-nak.

EIR – Excess Information Rate: a CIR feletti többlet sáv­szélesség. Ez még elérhető, ha a hálózat terheltsége és kihasználtsága megengedi. Ezt úgy is emlegetik, hogy best effort forwarding.

Overshoot sebesség: egy teszt átviteli sebesség, ami azt hivatott ellenőrizni, hogy a CIR vagy az EIR feletti igénybe­vétel esetén a hálózat már nem képes nagyobb forgalmat kiszolgálni anélkül, hogy a szolgáltatások minőségében ne következzenek be anomáliák.

Ezek a sebesség tartományok színjelölést is kaptak

Módszertan

Az ITU-T Y.1564 két teszt csoportot tartalmaz:

 • szolgáltatás konfigurációs teszt (Service Configuration Test)
 • szolgáltatás teljesítmény teszt (Service Performance Test)

Szolgáltatás konfigurációs teszt

Ennek elemei az adattovábbító hálózati eszközök (kapcso­lók, forgalomirányítók, hidak és a hálózati interfészek), továbbá azok összeköttetései. Ha ezek közül akár csak egy elem nincs megfelelően konfigurálva, torlódások, link hibák alakulhatnak ki, ami a hálózati teljesítmény romlásához, vagy a szolgáltatás megszakadásához vezethet. A szolgál­tatás konfigurációs teszt méri az eszköz (device under test – DUT), a hálózat teljesítő képességét a fent említett teszt sebességeken.

 • A CIR fázisban azt vizsgálja, hogy a hálózat teljesítménye az elvárt értékeknek megfelelően alakul-e, összeveti az SLA paraméterekkel

 • Az EIR fázisban – ahol a teljesítmény már nem garantált – azt vizsgálja, hogy a szolgáltatás ennek ellenére a CIR-ben garantált feltételeknek megfelel-e

 • Az Overshoot fázisban azt vizsgálja, hogy az elvárt vagy remélt teljesítmény nem haladja-e meg a CIR-ben vagy az EIR-ben foglaltakat

Szolgáltatás teljesítményteszt

A hálózati eszközök túlnyomó többsége a működése alatt nem éri el a teljesítményének felső határát. Ennek ellenére tervezni kell erre is. Ezért az Y.1564 is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ismerni kell azokat a kulcsfontosságú teljesít­mény paramétereket (key performance indicator – KPIs), amelyek jellemzik az egyes forgalmi osztályokat.

A szolgáltatás teljesítmény teszt méri a hálózati eszkö­zök és azok kapcsolatainak képességét, hogy teszt során megfelelő módon továbbítják-e a hálózati forgalmat az SLA paraméterek biztosítása mellett. A mérés során a CIR-nek megfelelő igénybevételnek van kitéve a hálózat, ahol a KPI paraméterek pass/fail jelölést kapnak.

A teljesítmény teszt időtartama változtatható annak érdekében, hogy vizsgálható legyen rövid, és tartósabb időszakokban is a valós körülményeknek megfelelően.

Metrikák

Az Y.1564 a következő KPI paraméterekre fókuszál.

Bandwidth – bitsebesség: Ez egy egyszerű paraméter, ami megmutatja az adattovábbítás maximális mértékét. Jelölé­se bit/s, vagy annak többszöröse.

Frame Transfer Delay (FTD) – keret késleltetés: Időpa­raméter, ami megadja a keret késlekedését a küldés és a megérkezés között. Jellemzően ez kimutatható mindkét irány esetében. Lényeges is, hiszen vannak olyan kritikus alkalmazások, amelyek nem viselik el, ha a késleltetés bármelyik irányban is megnő.

Frame Delay Variation – jitter: Ez a paraméter megadja a késleltetés időbeli változását. A keretek továbbítása során gyakran előfordul, hogy azonos méretű keretek különböző késleltetéssel érkeznek meg a célhoz, amit több tényező is befolyásol: hálózati terheltség, adategység priorizálás, stb.

Frame Loss – keretvesztés: Ez egy arányszám, ami kifejezi, hogy az összes elküldött adategység közül mennyi került eldobásra, tehát nem érkezett meg a célhoz. Keretvesztés előfordulhat a torlódás vagy a hálózati eszköz meghibáso­dása következtében is.

Az Y.1564 előnyei

Az Y.1564 használata több előnnyel jár a szolgáltatók számára a különböző szolgáltatási területeken, mint a mo­bile backhole, vagy az üzleti Ethernet szolgáltatások.

 • Az összes KPI paraméter lemérhető egyetlen tesztben.
 • Jelentősen gyorsabb az RFC 2544-nél. Az alábbi ábra egy összehasonlítás mutat a throughputra RFC 2544 és Y.1564 vonatkozásában egy egyszerű szolgálta­tás esetében.
 • Multiservice képességekkel rendelkezik Többségében olyan Ethernet szolgáltatások kerülnek telepítésre mostanság, ahol ugyanazon kapcsolaton belül különböző szolgáltatási osztályokat különböztetünk meg. Erre példa a 3G mobile backhole, ahol tipikusan négy, míg a 4G LTE esetében hét szolgáltatási osztályt különböztetünk meg. Ebben az esetben az RFC 2544 legnagyobb hátránya az, hogy egyszerre csak egy teszt futtatható. Az Y.1564 lerövidíti a hálózati konfiguráció elemzését egy ciklikus vizsgálattal (11. ábra), ami jelen­tősen kevesebb időt vesz igénybe.
 • Jobban figyelembe veszi a valós életbeli feltételeket. A legrosszabb/legszélsőségesebb esetekre kialakított vizs­gálati módszerek biztosítják azt, hogy gyorsan reális képet kaphassunk a hálózati elemek teljesítő képességéről

Az Y.1564 felhasználási területei

 • hálózati eszközök, megoldások tesztelése azok forgalom­ba hozatala előtt
 • szolgáltatások telepítése
 • hibakeresés

Gyártói implementációk

Ámbár meglehetősen új megoldásról beszélhetünk, az ITU-T Y.1564 térhódításának lehetünk tanúi a gyártói berkeken belül. Többen döntöttek úgy, hogy az Y.1564 szabványosítása előtt már lehetővé teszik eszközeikben az új teszt rendszer használatát.

Az EXFO cég volt közülük az első, aki a saját eszközeiben támogatni kezdte ezt az új eljárást EtherSAM néven.

Azóta egyre több gyártó implementálja az Y.1564-et. Főleg azok, akik az EXFO mellett tevékeny részesei voltak a szab­vány megalkotásának, Ilyen cég a Sunrise Telecom, aki IntelliSAM™, vagy a VeEX, aki VSAM, vagy a Fluke Networks, aki NPT (Network Performance Test) néven implementálták műszereikbe ezt az eljárást.

Ha hasznosnak találod az oldalt, oszd meg másokkal is

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A weboldalunkon HTTP-sütiket használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Az „Elfogadás” gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás